Manymores Wellness (เมนี่มอร์ เวลเนส)
Cookie & Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล

Manymores Wellness มีความตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้จึงอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า อาทิเช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย เป็นต้น

เราจึงขอชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการเก็บรวบรวม การใช้/เปิดเผย การถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ Manymores Wellness อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และนำไปใช้เพื่อการให้บริการของเรา เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อเมื่อมีความจำเป็น และเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเท่านั้น โดยเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

Manymores Wellness เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของลูกค้า ซึ่งจะได้รับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น ข้อมูลของลูกค้าที่เราได้รับนั้น จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเท่านั้น และเราจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อนเสมอ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ลูกค้ามีสิทธิในความเป็นส่วนตัว โดยเราจะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้านอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเรา และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้เข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อน เว้นแต่

 • เราได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 • การให้ข้อมูลเป็นไปเพื่อช่วยให้สามารถทำธุรกรรมตามที่ลูกค้าประสงค์
 • การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
 • การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อมูลที่เราได้รับจากลูกค้า อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงสินค้าและการบริการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมรายการส่งเสริมการตลาดของเรา โดยเราจะรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยใช้มาตรฐานความปลอดภัยชั้นสูง นอกจากนี้แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของเราได้ตลอดเวลา

คำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

Manymores Wellness ได้มีการจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุง สินค้า การบริการ และกิจกรรมด้านการตลาดของลูกค้า
 • เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล สินค้า ข่าวสาร และโปรโมชั่น
 • เพื่อทำการค้นคว้าทางการตลาดและอื่น ๆ
 • เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
 • ข้อมูลสถิติ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ การค้นหาสินค้าและบริการ
 • ข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น ไอพีแอดเดรส คุกกี้ อุปกรณ์ที่ใช้

เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับ และที่กฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย โดยเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่ยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอน

ความถูกต้องของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ทางเราไม่เก็บรักษาสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบที่ต่างออกไป หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อทำการอัพเดทให้ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน

การอนุญาตยินยอม

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความยินยอมจากท่านเท่านั้น กรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนผ่านฟอร์มติดต่อเรา ถือว่าท่านยอมรับการจัดเก็บการใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยการลงทะเบียน ท่านได้ยอมรับในข้อตกลง รวมถึงเราอาจมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในช่วงการส่งเสริมการขายและกิจกรรมอื่นๆ ของเรา โดยเราสามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนท่านได้อนุญาตให้เราเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ยกเว้นกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน

การยกเลิกการยินยอม

ท่านสามารถยกเลิกการยินยอมในการนำไปใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยที่ท่านสามารถโทรแจ้ง หรือส่งอีเมล์ได้ตามที่อยู่นี้ manymoreswellness@gmail.com โปรดทราบว่าการสื่อสารทางอีเมลไม่ใช่วิธีการที่ปลอดภัยเสมอไป ดังนั้นโปรดอย่าใส่ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลบัตรเครดิตในอีเมลที่จะส่งถึงเรา

การใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ท่านสามารถกดยอมรับการใช้คุกกี้ เมื่อเข้าเว็บไซต์ของเรา หรือท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ของเราโดยที่ไม่กดยอมรับการใช้คุกกี้ได้เช่นกัน นั่นหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธการใช้ได้ และยังสามารถกดลบคุกกี้ออกได้ตลอดเวลา หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ ท่านสามารถปิดการใช้งาน โดยการตั้งค่าที่โปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ รวมถึงต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

Manymores Wellness

Manymores Wellness สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาและนโยบายของบริษัท

นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่มีข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งจะได้รับการดาวน์โหลดมายังอุปกรณ์เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางที่คุณเข้าชมในแต่ละครั้ง หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์ที่สามารถจดจำคุกกี้ตัวนั้นโดยเฉพาะ คุกกี้มีประโยชน์ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน ตลอดจนสามารถรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการได้โดยอัตโนมัติ

คุกกี้มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย เช่น อนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่หน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จดจำสิ่งที่คุณเลือก และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานโดยรวมให้ดียิ่งกว่าเดิม นอกจากนี้ยังช่วยรับรองได้ว่าคุณจะได้เห็นข้อมูลที่ตรงกับความสนใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเว็บโดยรวมของคุณ นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานในเว็บไซต์และเส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ โดยคุกกี้บนเว็บไซต์นี้จะไม่รวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้สองประเภท ได้แก่ "คุกกี้เซสชัน" และ "คุกกี้ถาวร" คุกกี้เซสชันคือคุกกี้ชั่วคราวที่จะอยู่ในอุปกรณ์ในขณะที่คุณยังอยู่ในเว็บไซต์เท่านั้น ส่วนคุกกี้ถาวรจะอยู่ในอุปกรณ์ได้ยาวนาน จนกว่าคุณจะลบคุกกี้นั้น ๆ ด้วยตนเอง หรือหมดอายุการใช้งานของคุกกี้นั้น ๆ

การปิดหรือเปิดใช้งานคุกกี้

(1) การปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมด คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราเซอร์ของคุณ หากปิดใช้งานคุกกี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้งานในบางฟังก์ชัน ตลอดจนทุกคุณลักษณะแบบอินเทอร์แอ็คทีฟของเว็บไซต์นี้ได้

(2) การปิดใช้งานเฉพาะคุกกี้ที่คุณเลือก คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้บางอย่างเท่าที่เห็นว่าจำเป็นได้ อย่างไรก็ตามโปรดคำนึงไว้เสมอว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากบริษัทอาจถูกจำกัดไปด้วย

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดหรือเปิดใช้งานคุกกี้ คุณสามารถเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในเบราเซอร์ที่คุณใช้ เพื่อศึกษาในรายละเอียดที่มากขึ้นได้